MYLLYKOSKEN JOKAMIESKALASTAJAT RY

 

SÄÄNNÖT

 

1§ yhdistyksen nimi on myllykosken jokamieskalastajat ry. ja sen kotipaikka on kouvola

 

2§ yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaa-ajan kalastukseen liittyvää harrastustoimintaa

ja harrastusmahdollisuuksia.

 

3§ tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

 

- järjestää neuvontaa, opetusta,näyttelyitä ja kilpailuja sekä tiedottaa kalastukseen

liittyvistä säännöksistä ja alan muusta kehityksestä.

- edistää ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua.

- toimii yhteistyössä alan järjestöjen ja kalavesien omistajien kanssa.

- voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

4§ yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

jäsenet ottaa ja erottaa hallitus.

 

5§ yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä.kunniajäsenen valitsee yhdistyksen kokous.

kunniajäseneksi voidaan valita varsinainen jäsen,joka on ansiokkaasti toiminut

yhdistyksen hyväksi.

 

yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtajia.kunniapuheenjohtajan valitsee

yhdistyksen kokous .kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita henkilö,joka on

ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

 

6§ jäsenen on maksettava yhdistyksen syyskokouksen päättämä jäsenmaksu

jäsenmaksu voidaan määrätä erilaiseksi varsinaisille jäsenille,kannattajajäsenille

henkilöjäsenille,ja yhteisöjäsenille.jäsenmaksu voidaan määrätä erilaiseksi iän

tai muuhun yhteisöön kuulumisen perusteella tai sen vuoksi,että samasta taloudesta

yhdistykseen kuuluu useita jäseniä.

kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua.

 

7§ yhdistyksellä on hallitus,johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä

vähintään viisi enintään yksitoista muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai

ulkopuolelta sihteerin ,taloudenhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

 

hallitus on päätösvaltainen ,kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä

yhden läsnäolevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan

kalenterivuoden alusta.

 

8§ yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja,sihteeri

taloudenhoitaja tai se henkilö,jolle hallitus antanut nimenkirjoittamisoikeuden,kukin

yksin.

 

9§ yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

tilintarkastajien toimikausi on kaksi kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan

kalenterivuoden alusta lukien.

 

edellisen tilikauden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen

yhdistyksen kevätkokousta.tilintarkastajien on ennen mainittua kokousta annettava

lausunto yhdistyksen toiminnan ja tilien tarkastamisesta.

 

10§ yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta,kevätkokous joka pidetään

helmi,maalis-tai huhtikuussa ja syyskokous,joka pidetäänsyys,loka-tai marraskuussa

 

11§ yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

 

kokouskutsu on julkaistava vähintään viisi päivää ennen kokousta.joko yhdistyksen

syyskokouksen päättämällä ,paikkakunnalla olevalla ilmoitustaululla tai yhdistyksen

syyskokouksen päättämässä ,paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai

lähetettävä kirjeenä vähintään viisi päivää ennen kokousta jäsenrekisteriin

merkityllä osoitteella.

 

12§ kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

1. avataan kokous

 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja,sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

3. todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4. esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös ,joka käsittää tuloslaskelman,taseen

ja toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto.

 

5. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

 

6. päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8. päätetään kokous.

 

13§ syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

1. avataan kokous

 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja,sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

3. todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4. hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.

 

5. päätetään seuraavaa tilikautta koskevat jäsenmaksut.

 

6. päätetään seuraavana tilikautena ehkä maksettavien palkkioiden ja kulu-

korvausten perusteet.

 

7. hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio.

 

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.

 

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja.

 

10. valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

 

11. valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

 

12. päätetään millä ilmoitustaululla tai missä sanomalehdessä kokouskutsut

seuraavana tilikautena julkaistaan.

 

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

14. päätetään kokous.

 

14§ yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ,myymisestä,vaihtamisesta

ja vuokralle ottamista tai antamista sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta

päättää hallitus.

 

15§ jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan ,yhdistyksen varat on käytettävä näissä

säännöissä mainittua tarkoitusta edistävään toimintaan yhdistyksen kotipaikka-

kunnalla.

 

16§ aiemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.